OSMANLICA HUKUKA GİRİŞ

İktidar yetkililerinin ve onların fetva vericilerinin Mecelle sevgisi malum; zaman zaman oraya referansla konuşurlar, bazı olaylar karşısında durdukları yerin ve aldıkları tutumun “meşruiyetini” Mecelle’deki belli bazı maddelerle tescillemeye çalışırlar.

Bununla birlikte, dikkatlerden kaçmamıştır, Mecelle’ye referansla yapılan konuşmalar uzunca bir süredir, bilhassa iktidarın iyice ‘muktedir’ olduğu zamanlardan beri yapılmıyor.

Bilindiği gibi Mecelle, ya da tam adıyla Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye, 1869-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanıp kabul edilen, İslam dünyasının ilk ve en önemli medeni kanunudur.

Toplam 1851 maddedir, ama ilk yüz maddesi, İslam Hukuku’nun genel hüküm ve prensiplerinin büyük kısmını gayet veciz ifadelerle özetler, diğer bütün maddelerin de o prensipler ışığında yazıldığını ima eder.

Hem şimdiye kadarki referanslardan anlaşıldığı kadarıyla, Mecelle’nin mevcut siyasi iktidar için ayrı bir kıymeti haiz olduğundan, hem onlar için bağlayıcılık açısından seküler hukuka kıyasla daha da kuvvetli olduğunu tahmin ettiğimden, hem de uzunca bir süredir müptela oldukları hukuksuzluk ve usulsüzlükleri gidermeye faydası olacağı ümidiyle birkaç Mecelle maddesini hatırlatmak istiyorum. Böylelikle biraz Osmanlıca pratiği de yapmış oluruz.

Şekk ile yakin zail olmaz: Kesin bir bilgi, şüpheli bir bilgi ile yok olmaz; var olduğu bilinen bir şeyin, aksine delil bulunmadıkça, yok olduğuna hükmedilmez.

Beraet-i zimmet asıldır: Yani aksi ispatlanmadığı sürece, bir kimsenin masum veya suçsuz olduğu kabul edilmelidir.

Kişi ikrarı ile muaheze olunur: Kişi, aksine bir delil bulunmadığı sürece, kendi beyanı ve onayı ile sorumlu tutulur.

Tevehhüme itibar yoktur: Asılsız şüpheye, kuruntuya, vehme, delile dayanmayan ihtimale itibar edilmez.

Zarar ve mukabele bi’z-zarar yoktur: Bir kimsenin malına ve şahsına zarar vermek yasak olduğu gibi, zarara zararla karşılık verilmesi de yasaktır.

Zarar kendi misli ile izale olunamaz: Zarar, başkasına zarar vermemek şartıyla giderilir; bu mümkün değilse misliyle değil, daha az bir zararla giderilir.

Iztırar gayrın hakkını iptal etmez: Yasak olan bir işi işleyebilecek kadar zor durumda kalan bir kişi, bu zaruret hâlinde bile başkalarının hakkını yiyemez, yese bile sonrasında ödemekle yükümlüdür.

Alınması memnu olan şeyin verilmesi dahi memnu olur: Alınması yasak olan şeyin verilmesi de yasaktır, rüşvet gibi.

İşlenmesi memnu olan şeyin istenmesi dahi memnu olur: İşlenmesi yasak olan şeyin istenmesi de yasaktır, zulüm, adam kayırmacılık, rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk gibi.

Beyyine müddei için ve yemin münkir üzerinedir: Herhangi bir iddiada bulunan kimse buna dair deliller getirmekle sorumludur; kendisi hakkında bir iddiada bulunulan kimse ise bunun yalan ya da yanlış olduğuna dair yemin etmekle yükümlüdür.

Bir fiilin hükmü failine muzaf kılınır ve mücbir olmadıkça amirine muzaf kılınmaz: Yapılmış olan bir fiilin hükmü, bir başkası zorla yaptırmadıysa, emredene değil, yapana bağlanır.

Mübaşir, yani bizzat fail ile mütesebbib müctemi oldukta hüküm, faile muzaf kılınır: Bir işin vukuunda ödeme sorumluluğu bizzat işi yapan failedir, sebep olana değil.

Bir kimsenin mülkünde onun izni olmaksızın ahar bir kimsenin tasarruf etmesi caiz değildir: Bir kimsenin, başkasının mülkünü onun izni olmaksızın kullanıp onun üzerinde tasarrufta bulunamaz.

Bila sebeb-i meşru birinin malını bir kimsenin ahz eylemesi caiz olmaz: Hiç kimse başkasının malını hukuki bir gerekçe olmadan alamaz.

(Bu yazı, 18.12.2014 tarihli Taraf Gazetesinde yayınlanmıştır.)

Mecelle’nin 100 Maddesi

(Maddelerin detaylı ve örnekli açıklamaları için buraya tıklayınız.)
 1. İlm-i fıkh, mesâil-i şer’iyye-i ameliyeyi bilmektir.
 2. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
 3. Ukutta itibar mekasıd ve meaniyedir; elfaz ve mebaniye değildir.
 4. Şekk ile yakin zail olmaz.
 5. Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.
 6. Kadim, kıdemi üzerine terk olunur.
 7. Zarar kadim olmaz.
 8. Beraet-i zimmet asıldır.
 9. Sıfat-ı arızada asl olan ademdir.
 10. Bir zamanda sabit olan şeyin -hilafına delil olmadıkça- bekasıyla hükmolunur.
 11. Beka, ibtidâdan esheldir.
 12. Bir emr-i hâdisin akreb-i evkatına izafeti asıldır.
 13. Zarar ve mukabele bi’z-zarar yoktur.
 14. Zarar izale olunur.
 15. Zarar kendi misli ile izale olunamaz.
 16. Zarar-ı âmmı def’ için, zarar-ı hâs ihtiyar olunur.
 17. Zarar-ı eşed, zarar-ı ehaf ile izale olunur.
 18. İki fesat tearuz ettiğinde ehaffı irtikab ile a’zamının çaresine bakılır.
 19. Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur.
 20. Def-i mefâsid, celb-i menâfiden evlâdır.
 21. Zarar, bi kaderi’l-imkân def olunur.
 22. Meşakkat teysiri celb eder.
 23. Bir iş dıyk oldukta, müttesa’ olur.
 24. Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah kılar.
 25. Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunurlar.
 26. Bir özür için caiz olan şey, o özrün zevali ile batıl olur.
 27. Mani zayi olunca memnu avdet eder.
 28. Hacet umûmî olsun, husûsî olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur.
 29. Iztırar gayrın hakkını iptal etmez.
 30. Alınması memnu olan şeyin, verilmesi dahi memnu olur.
 31. İşlenmesi memnu olan şeyin istenmesi dahi memnu olur.
 32. Adet muhakkemdir.
 33. Nâsın istimali bir hüccettir ki, anınla amel vacip olur.
 34. Adeten mümteni olan şey, hakikaten mümteni gibidir.
 35. Ezmanın tegayyürü ile ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz.
 36. Âdetin delaletiyle mana-yı hakikî terk olunur.
 37. Âdet ancak, muttarit yahut galip oldukta muteber olur.
 38. İtibar gaalib-i şayia olup nadire değildir.
 39. Örfen maruf olan şey, şart kılınmış gibidir.
 40. Beynettüccar maruf olan şey, aralarında meşrut gibi­dir.
 41. Örf ile tayin nass ile tayin gibidir.
 42. Vücudda bir şeye tabi olan, hükümde dahi ona tabi olur.
 43. Tabi olan şeye ayrıca hüküm verilmez.
 44. Bir şeye malik olan kimse, o şeyin zarûriyyatından olan şeye dahi malik olur.
 45. Asıl sakıt oldukta, fer’i dahi sakıt olur.
 46. Asıl sabit olmadığı halde fer’in sabit olduğu vardır.
 47. Mâni ve muktezi tearuz edince mâni takdim olunur.
 48. Sakıt olan şey avdet etmez.
 49. Bir şey bâtıl oldukta anın zımnındaki şey de batıl olur.
 50. Aslın ibkâsı (veya îfası) kabil olmadığı hâlde bedeli îfâ olunur.
 51. Bizzat tecviz olunmayan şey, bittebâ tecviz olunabilir.
 52. İbtidaen tecviz olunamayan şey bakâen tecviz olunabilir.
 53. Teberru’ ancak kabz ile tamam olur.
 54. Raiyye, yani teb’a üzerine tasarruf maslahata menuttur.
 55. Velâyet-i hâssa velâyet-i amme’den akvâdır.
 56. Kelamda asl olan mana-yı hakikidir.
 57. Manayı hakiki, müteazzir olduğunda mecaza gidilir.
 58. Kelamın i’mali, ihmalinden evlâdır.
 59. Bir kelamın i’mali mümkün olmazsa ihmal olunur.
 60. Mütecezzî olmayan bir şeyin bazısını zikretmek, küllünü zikir gibidir.
 61. Mutlak ıtlakı üzere cari olur. Eğer nassen yahut delaleten takyid delili bulunmazsa.
 62. Hazırdaki vasıf lağv, gaibdeki vasıf, muteberdir.
 63. Sual cevabda iade olunmuş addolunur.
 64. Sâkite bir söz isnad olunmaz. Lakin maraz-ı hacette sükût beyandır.
 65. Bir şeyin umuru batınada delili, o şeyin makamına kaim olur.
 66. Mükâtebe, muhâtebe gibidir.
 67. Dilsizin işaret-i ma’hudesi, lisan ile beyan gibidir.
 68. Tercümanın kavli her hususta kabul olunur.
 69. Tasrih mukabilinde delalete itibar yoktur.
 70. Mevrid-i nassda ictihada mesağ yoktur.
 71. Ala hilafil kıyas sabit olan şey saire makîsun aleyh olamaz.
 72. İctihad ile diğer ictihad nakz olunmaz.
 73. Hatası zahir olan zanna itibar yoktur.
 74. Senede müstenid olan ihtimal ile hüccet yoktur.
 75. Tevehhüme itibar yoktur.
 76. Burhan ile sabit olan şey, ayanen sabit gibidir.
 77. Beyyine müddeî için ve yemin münkir üzerinedir.
 78. Beyyine,  hilafı zahiri isbat için, yemin aslı ibkâ içindir.
 79. Beyyine, hüccet-i müteaddiye ve ikrar, hüccet-i kâsıradır.
 80. Kişi ikrarı ile muaheze olunur.
 81. Tenakuz ile hüccet kalmaz. Lakin mütenakızın aleyhi­ne olan hükme halel gelmez.
 82. Her kim ki kendi tarafından tamam olan şeyi nakz etmeğe sa’y ederse sa’yi merduttur.
 83. Şartın sübutu indinde ona muallak olan şeyin sübutu lazım olur.
 84. Bi kaderi’l-imkan şarta riayet olunmak lazım gelir.
 85. Vaadler sureti taliki iktısa ile lazım olur.
 86. Bir şeyin nef’i zamanı mukabelesindedir.
 87. Ücret ile zaman müctemî olmaz.
 88. Cevaz-ı şer’i, zamana münafî olur.
 89. Mazarrat menfaat mukabelesindedir.
 90. Külfet ni’mete ve ni’met külfete göredir.
 91. Bir fiilin hükmü failine muzaf kılınır ve mücbir olmadıkça amirine muzaf kılınmaz.
 92. Mübaşir, yani bizzat fail ile mütesebbib müctemî oldukta hüküm, faile muzaf kılınır.
 93. Mübaşir, müteammid olmasa da zâmin olur.
 94. Mütesebbib müteammid olmadıkça zâmin olmaz.
 95. Hayvanatın kendiliğinden olarak cinayet ve mazarratı hederdir.
 96. Gayrın mülkünde tasarrufla emretmek bâtıldır.
 97. Bir kimsenin mülkünde onun izni olmaksızın ahar bir kimsenin tasarruf etmesi caiz değildir.
 98. Bilâ-sebeb-i meşru’ birinin malını bir kimsenin ahz eylemesi caiz olmaz.
 99. Bir şeyde sebeb-i temellükün tebeddülü o şeyin te­beddülü makamına kâimdir.
 100. Kim ki; bir şeyi vaktinden evvel isti’cal eyler ise mahru­miyetle muateb olur.

***

MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYYE

1869–1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından bölüm bölüm hazırlanarak kabul edilen, İslam dünyasının ilk ve en önemli medeni kanunu. Bir giriş ile 16 bölümden oluşmuştur ve 1851 madde içerir.

AHMET CEVDET PAŞA (1822 – 1895)

Osmanlı devlet adamı, tarihçi ve hukukçu. 12 ciltlik bir Osmanlı tarihi yazmış, Mecelle’nin hazırlanmasında önemli rol oynamıştır.

İlköğrenimini Lofça’da yaptı. 1839’da İstanbul’a gelerek Fatih’teki Paşaoğlu Medresesi’ne girdi. Burada öğrenimim sürdürürken bir yandan da tarih, coğrafya, astronomi, matematik gibi alanlarda özel ders aldı ve Fransızca öğrendi. Medreseyi 1844’te bitirdikten sonra Premedi (bugün Arnavutluk’ta) kazası kadılığına atandı. 1845’te “İstanbul rüusu” alarak müderris oldu. 1846’da Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın yanında görevlendirildi. Bu tarihten, paşanın vefat ettiği 1858’e değin hukuksal konularda danışmanlık yaptı. 1849’da, olağanüstü görevle Bükreş’te bulunan Fuad Efendi’nin (Paşa) yanına gönderildi. 1850’de Meclis-i Maarif üyeliğiyle birlikte Darülmuallimin müdürlüğüne atandı. 1851’de yeni kurulan Encümen-i Daniş üyeliğine getirildi. Bu kurul tarafından, Osmanlı Devleti’nin 1774’ten sonraki tarihini yazmakla görevlendirildi. 1855’te vakanüvisliğe atandı. 1856’da Galata kadısı oldu. 1857’de “Mekke” payesi aldı.

Fransızca, Farsça öğrenmiş, bunun yanı sıra matematik, felsefe, kozmografya ve tabii ilimler üzerinde de çalışmış olup, dönemin ünlü bir hukukçusudur. Kadılık, Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Reisliği yapmıştır. “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye” isimli hukuk metnini oluşturanların başında gelmiştir. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Reisliği, bakanlığa çevrilince ilk adalet bakanı olmuştur. Beş kez adalet bakanlığı, üç kez eğitim, iki kez evkaf, bir kez dâhiliye, ticaret ve ziraat bakanlıklarında bulunmuştur. “Tarih-i Cevdet”, en önemli eseridir.